VHODNA AVLA PETROL

Leto izvedbe: 2007
Foto: Miran Kambič